POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
RUDARSTVO I VAĐENJE
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
POSLOVANJE NEKRETNINAMA
STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
OBRAZOVANJE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA...
DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA