Srbija | Republika SrpskaKosovo i MetohijaHrvatska | Bosna i Hercegovina
Kompanije.net
Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi
9900 - Eksteritorijalne organizacije i tela ()
9500 - Privatna domaainstva sa zaposlenim licima ()
9305 - Ostale usluzne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute ()
9304 - Tretmani za poboljsanje fiziekog stanja i raspolozenja ()
9303 - Pogrebne i prateae aktivnosti ()
9302 - Frzerski i drugi tretmani za ulepsavanje ()
9301 - Pranje i hemijsko eisaenje tekstilnih i krznenih predmeta ()
9272 - Ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute ()
9271 - Kockanje i kladjenje ()
9262 - Ostale sportske aktivnosti ()
9261 - Delatnost sportskih arena i stadiona ()
9253 - Delatnost botaniekih i zooloskih vrtova i drugih prirodnih rezervata ()
9252 - Delatnost muzeja i zastita istorijskih objekata i zgrada ()
9251 - Delatnost biblioteka i arhiva ()
9240 - Delatnost novinskih agencija ()
9234 - Ostale aktivnosti, na drugom mestu nepomenutih ()
9233 - Vasarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ()
9232 - Rad umetniekih ustanova ()
9231 - Umetnieko i knjizevno stvaralastvo i scenska umetnost ()
9220 - Radio i televizijske aktivnosti ()
9213 - Prikazivanje filmova ()
9212 - Kinematografska i video-distribucija ()
9211 - Kinematografska i video-proizvodnja ()
9133 - Delatnost ostalih organizacija na bazi uelanjenja, na drugom mestu nepomenutih ()
9132 - Delatnost politiekih organizacija ()
9131 - Delatnost verskih organizacija ()
9120 - Delatnost sindikata ()
9112 - Delatnost strukovnih udruzenja ()
9111 - Delatnost poslovnih, radniekih i strukovnih organizacija ()
9000 - Odstranjivanje otpadaka i smeaa, sanitarne i sliene aktivnosti ()
8532 - Socijalni rad bez smestaja ()
8531 - Socijalna zastita u ustanovama sa smestajem ()
8520 - Veterinarske aktivnosti ()
8514 - Ostala zdravstvena zastita stanovnistva ()
8513 - Stomatoloska praksa ()
8512 - Medicinska praksa ()
8511 - Zdravstvena zastita stanovnistva ()
8042 - Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto ()
8041 - Delatnost skola za vozaee ()
8030 - Vise obrazovanje ()
8022 - Tehnieko i strueno srednje obrazovanje ()
8021 - Opste srednje obrazovanje ()
8010 - Osnovno obrazovanje ()
7530 - Obavezno socijalno osiguranje ()
7525 - Delatnost vatrogasnih jedinica ()
7524 - Javna bezbednost; obezbedjivanje zakona i reda ()
7523 - Sudske i pravosudne aktivnosti ()
7522 - Poslovi odbrane ()
7521 - Poslovi sa inostranstvom ()
7514 - Pomoane aktivnosti za funkcionisanje drzave ()
7513 - Uredjivanje i doprinos uspesnijem poslovanju privrede ()
7512 - Uredjivanje aktivnosti drustvenih delatnosti eiji je cilj unapredjenje zdravlja, obrazovanja, kulture, i drugih usluga iskljueujuai socijalno osiguranje ()
7511 - Delatnost drzavnih organa ()
7484 - Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute ()
7483 - Sekretarske i prevodilaeke usluge ()
7482 - Usluge pakovanja ()
7481 - Fotografske usluge ()
7470 - Eisaenje objekata ()
7460 - Delatnost trazenja izgubljenih lica i zastite ()
7450 - Delatnost biroa za zaposljavanje ()
7440 - Reklama i propaganda ()
7430 - Tehnieko ispitivanje i analiza ()
7420 - Arhitektonske i inzenjerske aktivnosti i tehnieki saveti ()
7415 - Holding-poslovi ()
7414 - Konsalting i menadzment poslovi ()
7413 - Istrazivanja trzista i ispitivanja javnog mnenja ()
7412 - Raeunovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole ()
7411 - Pravni poslovi ()
7320 - Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u drustvrnim i humanistiekim naukama ()
7310 - Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnoloski razvoj ()
7260 - Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ()
7250 - Odrzavanje i opravka kancelarijskih, raeunskih i raeunarskih masina ()
7240 - Izgradnja baza podataka ()
7230 - Obrada podataka ()
7220 - Pruzanje saveta i izrada kompjuterskih programa ()
7210 - Pruzanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom ()
7140 - Iznajmljivanje predmeta za lienu upotrebu i domaainstvo, na drugom mestu nepomenuto ()
7134 - Iznajmljivanje ostalih masina i opreme, na drugom mestu nepomenuto ()
7133 - Iznajmljivanje kancelarijskih masina i opreme, ukljueujuai i kompjutere ()
7132 - Iznajmljivanje masina i opreme za gradjevinarstvo ()
7131 - Iznajmljivanje poljoprivrednih masina i opreme ()
7123 - Iznajmljivanje vazdusnih saobraaajnih sredstava ()
7122 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima ()
7121 - Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraaajnih sredstava ()
7110 - Iznajmljivanje automobila ()
7032 - Upravljenje nekretninama, za tudj raeun ()
7031 - Agencija za nekretnine ()
7020 - Iznajmljivanje nekretnina ()
7012 - Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni raeun ()
7011 - Razvoj projekata o nekretninama i prodaja nekretnina ()
6720 - Pomoane aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove ()
6713 - Pomoane aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute ()
6712 - Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrednosti ()
6711 - Upravljanje finansijskim trzistem ()
6603 - Ostalo osiguranje ()
6602 - Penzijski fondovi ()
6601 - Osiguranje zivota ()
6523 - Ostalo finansijsko posredovanje, na drugim mestima nepomenuto ()
6522 - Ostalo kreditno iznajmljivanje novca ()
6521 - Finansijski lizing ()
6512 - Ostale monetarne institucije ()
6511 - Centralne banke ()
6420 - Telekomunikacije ()
6412 - Prikupljanje, prevoz i isporuka postanskih posiljki, osim delatnosti posta ()
6411 - Delatnost posta ()
6340 - Aktivnost drugih posrednika u saobraaaju ()
6330 - Delatnost putniekih agencija i turoperatora; pomoa turistima, na drugom mestu napomenuta ()
6323 - Ostale prateae aktivnosti u vazdusnom saobraaaju ()
6322 - Ostale prateae aktivnosti u vodenom saobraaaju ()
6321 - Ostale prateae aktivnosti u kopnenom saobraaaju ()
6312 - Skladista i stovarista ()
6311 - Pretovar tereta ()
6230 - Vasionski saobraaaj ()
6220 - Vazdusni saobraaaj, vanredni (earter) ()
6210 - Vazdusni saobraaaj ()
6120 - Saobraaaj unutrasnjim vodenim putevima ()
6110 - Pomorski saobraaaj i saobraaaj u priobalnim morskim vodama ()
6030 - Cevovodni transport ()
6024 - Prevoz robe u drumskom saobraaaju ()
6023 - Ostali prevoz putnika u drumskom saobraaaju ()
6022 - Taksi prevoz ()
6021 - Ostali kopneni saobraaaj ()
6010 - Zeleznieki saobraaaj ()
5552 - Ketering ()
5551 - Kantine ()
5540 - Barovi ()
5530 - Restorani ()
5523 - Ostali smestaj, na drugom mestu nepomenut ()
5522 - Kampovi ()
5521 - Omladinska odmaralista i planinarski domovii kuae ()
5512 - Hoteli i moteli, bez restorana ()
5511 - Hoteli i moteli, sa restoranom ()
5274 - Opravka na drugom mestu napomenuta ()
5273 - Opravka satova, easovnika i nakita ()
5272 - Opravka elektrienih aparata za domaainstvo ()
5271 - Opravke obuae i ostalih predmeta od koze ()
5263 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica ()
5262 - Trgovina na malo na tezgama i pijacama ()
5261 - Tgovina na malo u prodavnicama koje postom dostavljaju narueenu robu ()
5250 - Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama ()
5248 - Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama ()
5247 - Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaaim materijalom ()
5246 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom ()
5245 - Trgovina na malo aparatima za domaainstvo, radio i televizijskim uredjajima ()
5244 - Trgovina na malo namestajem, opremom za osvetljavanje i aparatima za domaainstvo, na drugim mestima nepomenuta ()
5243 - Trgovina na malo obuaom i predmetima od koze ()
5242 - Trgovina na malo odeaom ()
5241 - Trgovina na malo tekstilom ()
5233 - Trgovina na malo komzmetiekim i toaletnim preparatima ()
5232 - Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima ()
5231 - Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi ()
5227 - Ostala trgovina na malo hranom, piaem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama ()
5226 - Trgovina na malo proizvodima od duvana ()
5225 - Trgovina na malo alkoholom i drugim piaima ()
5224 - Trgovina na malo hlebom, kolaeima i slatkisima ()
5223 - Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekuscima ()
5222 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa ()
5221 - Trgovina na malo voaem i povraem ()
5212 - Ostala trgovina na malo u prodavnicama mesovite robe ()
5211 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretezno hrane, piaa i duvana ()
5170 - Ostala trgovina na veliko ()
5166 - Trgovina na veliko poljoprivrednim masinama, priborom i spravama, ukljueujuai i traktore ()
5165 - Trgovina na veliko ostalim masinama za industriju, trgovinu i navigaciju ()
5164 - Trgovina na veliko kancelarijskim masinama i opremom ()
5163 - Trgovina na veliko masinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim masinama za sivenje i pletenje ()
5162 - Trgovina na veliko gradjevinskim masinama ()
5161 - Trgovina na veliko alatnim masinama za obradu metala i drveta ()
5157 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima ()
5156 - Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom ()
5155 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima ()
5154 - Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uredjajima i opremom za centralno grejanje ()
5153 - Trgovina na veliko drvetom i gradjevinskim materijalom ()
5152 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ()
5151 - Trgovina na veliko evrstim, teenim i gasovitim gorivima i slienim proizvodima ()
5147 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaainstvo ()
5146 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima ()
5145 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetiekim proizvodima ()
5144 - Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za eisaenje ()
5143 - Trgovina na veliko elektrienim aparatima za domaainstvo i radio i televizijskim uredjajima ()
5142 - Trgovina na veliko odeaom i obuaom ()
5141 - Trgovina na veliko tekstilom ()
5139 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, piaem i duvanom ()
5138 - Trgovina na veliko ostalima robe ()
5137 - Trgovina na veliko kafom, eajevima, kakaom i zaeinima ()
5136 - Trgovina na veliko seaerom, eokoladom i slatkisima od seaera ()
5135 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima ()
5134 - Trgovina na veliko alkoholom i drugim piaima ()
5133 - Trgovina na veliko mleenim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ()
5132 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa ()
5131 - Trgovina na veliko voaem i povraem ()
5125 - Trgovina na veliko sirovim duvanom ()
5124 - Trgovina na veliko sirovom, nedovrsenom i dovrsenom kozom ()
5123 - Trgovina na veliko zivim zivotinjama ()
5122 - Trgovina na veliko cveaem i rastinjem ()
5121 - Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za zivotinje ()
5119 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ()
5118 - Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mestu nepomenuta ()
5117 - Posredovanje u prodaji hrane, piaa i duvana ()
5116 - Posredovanje u prodaji tekstila, odeae, obuae i predmeta od koze ()
5115 - Posredovanje u prodaji namestaja, predmeta za domaainstvo i metalne i gvozdjarske robe ()
5114 - Posredovanje u prodaji masina, industrijske opreme, brodova i aviona ()
5113 - Posredovanje u prodaji drvne gradje i gradjevinskog materijala ()
5112 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija ()
5111 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, zivih zivotinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ()
5050 - Trgovina na malo motornim gorivima ()
5040 - Prodaja, odrzavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle ()
5030 - Prodaja delova i pribora za motorna vozila ()
5020 - Odrzavanje i opravka motornih vozila ()
5010 - Prodaja motornih vozila ()
4550 - Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rusenje, s rukovaocem ()
4545 - Ostali zavrsni radovi ()
4544 - Bojenje i zastakljivanje ()
4543 - Postavljanje podnih i zidnih obloga ()
4542 - Ugradnja stolarije ()
4541 - Malterisanje ()
4534 - Ostali instalacioni radovi ()
4533 - Postavljanje cevnih instalacija ()
4532 - Izolacioni radovi ()
4531 - Postavljanje elektrienih instalacija i opreme ()
4525 - Ostali gradjevinski radovi, ukljueujuai i specijalizovane radove ()
4524 - Izgradnja hidrogradjevinskih objekata ()
4523 - Izgradnja saobraaajnica, aerodromskih pista i sportskih terena ()
4522 - Montaza krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ()
4521 - Grubi gradjevinski radovi i specifieni radovi niskogradnje ()
4512 - Ispitivanje terena busenjem i sondiranjem ()
4511 - Rusenje i razbijanje objekata; zemljani radovi ()
4100 - Sakupljanje, preeisaavanje i distribucija vode ()
4030 - Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom ()
4020 - Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi ()
4010 - Proizvodnja, prenos i distribucija elektriene energije ()
3720 - Reciklaza nemetalnih otpadaka i ostataka ()
3710 - Reciklaza metalnih otpadaka i ostataka ()
3663 - Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta, na drugom mestu nepomenuta ()
3662 - Proizvodnja metli i eetaka ()
3661 - Proizvodnja imitacije nakita ()
3650 - Proizvodnja igara i igraeaka ()
3640 - Proizvodnja predmeta za sportske potrebe ()
3630 - Proizvodnja muziekih instrumenata ()
3622 - Proizvodnja nakita i slienih predmeta, na drugom mestu nepomenuta ()
3621 - Kovanje novca i medalja ()
3615 - Proizvodnja madraca ()
3614 - Proizvodnja ostalog namestaja ()
3613 - Proizvodnja kuhinjskog namestaja ()
3612 - Proizvodnja kancelarijskog namestaja i namestaja za trgovine ()
3611 - Proizvodnja stolica i sedista ()
3550 - Proizvodnja ostalih saobraaajnih sredstava, na drugom mestu nepomenuta ()
3543 - Proizvodnja sredstava za prevoz invalida ()
3542 - Proizvodnja bicikala ()
3541 - Proizvodnja motocikala ()
3530 - Proizvodnja vazdusnih i svemirskih letelica ()
3520 - Proizvodnja zelezniekih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka ()
3512 - Izgradnja i opravka eamaca za odmor i razonodu i sportskih eamaca ()
3511 - Izgradnja i opravka brodova ()
3430 - Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore ()
3420 - Proizvodnja karoserije za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica ()
3410 - Proizvodnja motornih vozila ()
3350 - Proizvodnja satova i easovnika ()
3340 - Proizvodnja optiekih instrumenata i fotografske opreme ()
3330 - Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima ()
3320 - Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata, osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima ()
3310 - Proizvodnja medicinske i hiruske opreme i ortopedskih aparata ()
3230 - Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateaeg pribora ()
3220 - Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju ()
3210 - Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata ()
3162 - Proizvodnja ostale elektriene opreme, na drugom mestu nepomenuta ()
3161 - Proizvodnja elektriene opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta ()
3150 - Proizvodnja sijalica i uredjaja za osvetljavanje ()
3140 - Proizvodnja akumulatora, primarnih aelija i primarnih baterija ()
3130 - Proizvodnja izolovane zice i kablova ()
3120 - Proizvodnja opreme za distribuciju elektriene energije i upravljaeke opreme ()
3110 - Proizvodnja elektrienih motora, generatora i transformatora ()
3002 - Proizvodnja raeunskih masina i druge opreme za obradu podataka ()
3001 - Proizvodnja kancelarijskih masina ()
2972 - Proizvodnja neelektrienih aparata za domaainstvo ()
2971 - Proizvodnja elektrienih aparata za domaainstvo ()
2960 - Proizvodnja oruzja i municije ()
2956 - Proizvodnja masina za posebne namene ()
2955 - Proizvodnja masina za industriju papira i kartona ()
2954 - Proizvodnja masina za industriju tekstila, odeae i koze ()
2953 - Proizvodnja masina za industriju hrane, piaa i duvana ()
2952 - Proizvodnja masina za rudnike, kamenolome i gradjevinarstvo ()
2951 - Proizvodnja masina za metalurgiju ()
2940 - Proizvodnja alatnih masina ()
2932 - Proiyvodnja ostalih masina za poljoprivredu i sumarstvo ()
2931 - Proizvodnja traktora za poljoprivredu ()
2924 - Proizvodnja ostalih masina opste namene, na drugim mestima nepomenuta ()
2923 - Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim onih za domaainstvo ()
2922 - Proizvodnja uredjaja za dizanje i prenosenje ()
2921 - Proizvodnja industrijskih peai i gorionika ()
2914 - Proizvodnja lezaja, zupeanika, zupeastih prenosnika i pogonskih mehanizama ()
2913 - Proizvodnja slavina i ventila ()
2912 - Proizvodnja pumpi i kompresora ()
2911 - Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione, vozila, motocikle i mopede ()
2875 - Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda, na drugom mestu nepomenuta ()
2874 - Proizvodnja vezanih elemenata, vijaenih proizvoda, lanaca i opruga ()
2873 - Proizvodnja zieanih proizvoda ()
2872 - Proizvodnja ambalaze od lakih metala ()
2871 - Proizvodnja buradi i sliene ambalaze od eelika ()
2863 - Proizvodnja brava i okova ()
2862 - Proizvodnja alata ()
2861 - Proizvodnja seeiva ()
2852 - Opsti masinski radovi ()
2851 - Obrada i prevlaeenje metala ()
2840 - Kovanje, presovanje, stancovanje i valjanje metala; metalurgija praha ()
2830 - Proizvodnja kotlova, osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom ()
2822 - Prozvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom ()
2821 - Proizvodnja cisterni, rezervoara i sudova od metala ()
2812 - Proizvodnja metalnih proizvoda za gradjevinarstvo ()
2811 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija ()
2754 - Livenje gvozdja ()
2753 - Proizvodnja ostalih obojenih metala ()
2752 - Proizvodnja bakra ()
2751 - Proizvodnja kalaja ()
2745 - Prerada cinka ()
2744 - Proizvodnja cinka ()
2743 - Proizvodnja olova ()
2742 - Proizvodnja aluminijuma ()
2741 - Proizvodnja plemenitih metala ()
2735 - Ostala primarna prerada gvozdja i eelika; proizvodnja fero-legura, osim visokougljenienog fero-mangana i fero-fosfora ()
2734 - Vueenje zice ()
2733 - Hladno oblikovanje profila ()
2732 - Hladno valjanje uzanih traka ()
2731 - Hladno vueenje eelika ()
2722 - Proizvodnja cevi od eelika ()
2721 - Proizvodnja cevi od livenog gvozdja ()
2710 - Proizvodnja sirovog gvozdja i eelika i visokougljenienih fero-legura ()
2682 - Proizvodnja proizvoda od azbesta, grafita i ostalih nemetalnih minerala, na drugom mestu nepomenuta ()
2681 - Proizvodnja abrazivnih produkta ()
2670 - Seeenje, oblikovanje i obrada kamena ()
2666 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa ()
2665 - Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda ()
2664 - Proizvodnja maltera ()
2663 - Proizvodnja gotove betonske smese ()
2662 - Proizvodnja proizvoda od betona za geadjevinske svrhe ()
2661 - Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa ()
2653 - Proizvodnja gipsa ()
2652 - Proizvodnja kreea ()
2651 - Proizvodnja cementa ()
2640 - Proizvodnja opeke, crepa i proizvoda za gradjevinarstvo, od peeene gline ()
2630 - Proizvodnja keramiekih ploeica i podnih ploea ()
2626 - Proizvodnja vatrostalnih keramiekih proizvoda ()
2625 - Proizvodnja ostalih keramiekih proizvoda ()
2624 - Proizvodnja ostalih tehniekih proizvoda od keramike ()
2623 - Proizvodnja keramiekih izolatora i izolacionog pribora ()
2622 - Proizvodnja keramiekih sanitarnih predmeta ()
2621 - Proizvodnja keramiekih predmeta za domaainstvo i ukrasnih predmeta ()
2615 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla, ukljueujuai i tehnieke staklene proizvode ()
2614 - Proizvodnja staklenih vlakana ()
2613 - Proizvodnja supljeg stakla ()
2612 - Oblikovanje i obrada ravnog stakla ()
2611 - Proizvodnja ravnog stakla ()
2524 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastrienih masa ()
2523 - Proizvodnja predmeta za gradjevinarstvo od plastienih masa ()
2522 - Proizvodnja ambalaze od plastienih masa ()
2521 - Proizvodnja ploea, listova, cevi i profila od plastienih masa ()
2513 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume ()
2512 - Protektiranje spoljnih guma za vozila ()
2511 - Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastienih masa ()
2470 - Proizvodnja vestaekih i sintetiekih vlakana ()
2466 - Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mestu nepomenuta ()
2465 - Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija ()
2464 - Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala ()
2463 - Proizvodnja eterienih ulja ()
2462 - Proizvodnja tutkala i zelatina ()
2461 - Proizvodnja eksplziva ()
2452 - Proizvodnja parfema i toaletnih papira ()
2451 - Proizvodnja sapuna i deterdzenata, preparata za eisaenje i poliranje ()
2442 - Proizvodnja farmaceutskih preparata ()
2441 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina ()
2430 - Proizvodnja boja, lakova i slienih premaza, grafiekih boja i kitova ()
2420 - Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu ()
2417 - Proizvodnja sintetiekog kaueuka, u primarnim oblicima ()
2416 - Proizvodnja plastienih masa u primarnim oblicima ()
2415 - Proizvodnja vestaekih djubriva i azotnih jedinjenja ()
2414 - Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija ()
2413 - Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija ()
2412 - Proizvodnja boja i pigmenata ()
2411 - Proizvodnja industrijskih gasova ()
2330 - Proizvodnja nuklearnog goriva ()
2320 - Proizvodnja derivata nafte ()
2310 - Proizvodnja produkata koksovanja ()
2233 - Reprodukcija kompjuterskih medija ()
2232 - Reprodukcija video-zapisa ()
2231 - Reprodukcija zvuenih zapisa ()
2225 - Ostale aktivnosti u vezi sa stampanjem ()
2224 - Reprodukcija i slaganje ()
2223 - Knjigovezaeki i zavrsni radovi ()
2222 - Stampanje, na drugom mestu nepomenuto ()
2221 - Stampanje novina ()
2215 - Ostala izdavaeka delatnost ()
2214 - Izdavanje zvuenih zapisa ()
2213 - Izdavanje easopisa i slienih periodienih izdanja ()
2212 - Izdavanje novina ()
2211 - Izdavaeka delatnost ()
2125 - Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona, na drgom mestu nepomenuta ()
2124 - Proizvodnja zidanih tapeta ()
2123 - Konfekcioniranje papira ()
2122 - Proizvodnja predmeta za domaainstvo, sanitarne i toaletne potrebe ()
2121 - Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaze od papira i kartona ()
2112 - Proizvodnja papira i kartona ()
2111 - Proizvodnja celuloze ()
2052 - Proizvodnja predmeta od plute, slame i platerskih materijala ()
2051 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta ()
2040 - Proizvodnja drvenih kontejnera ()
2030 - Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata ()
2020 - Prozvodnja furnirskih listova, sper-ploea, slojevitih ploea, iverica i slienih ploea i tabli ()
2010 - Proizvodnja rezane gradje; impregnacija drveta ()
1930 - Proizvodnja obuae ()
1920 - Proizvodnja kofera, ruenih torbi i slienih predmeta, sedala i drugih saraekih proizvodaoption ()

 

Kompanije.net - Adresar firmi. - Prava korišćenja | Kontakt | Prijatelji sajta